Besturen van 7 Beroepsinhoudelijke verenigingen roepen hun leden op om hun stem te geven op de begroting voor 2018 van het KNGF

10 nov 2017
Negatief stemadvies over de begroting 2018 van het KNGF.

Onze gemeenschapelijke (financiële) zorgen

De besturen van de NVFG, NFP, NVFS, NVRF, NVOF, NVMT en NVFB hebben besloten een negatief stemadvies aan hun leden te geven op de begroting van het KNGF.  Het is in de ogen van deze besturen onverantwoord om een derde jaar op rij aanspraak te doen op het eigen vermogen van het KNGF. Bij navraag bleek de onderbouwing voor deze begroting onvoldoende en ontkrachtte de onderbouwing van de extra investeringen voor de begroting van het vorig jaar. Om die reden roepen de besturen haar leden op het negatief stemadvies ook daadwerkelijk vorm te geven door gebruik te maken van het One Member One Vote principe in de twee mogelijkheden die leden hebben om hun stem uit te brengen.
De digitale mogelijkheid die 10 dagen voor de Algemene Ledenvergadering open staat op de website van het KNGF én de tijdens de Algemene Ledenvergadering zelf.

Extra investering(en)
Bij aantreden van dit bestuur sprak zij schande van het negatieve resultaat wat zij aantrof na de machtswisseling. De jaren erna blijkt er telkens noodzaak te zijn om een aanspraak te doen op het eigen vermogen. In 2017 zijn er met instemming van leden extra uitgaven gedaan, die tot structurele bezuinigingen zouden lijden. Zo is er € 500.000,-  extra uitgegeven aan de reorganisatie en is daarnaast nog eens € 400.000,- uitgegeven aan de verbouwing en inrichting van het kantoorpand (dat een huurpand is, in een markt waar er grote leegstand in kantoorruimte is).
Nu komt het bestuur met een begroting waar er € 380.000 vanuit het eigen vermogen bijgelegd moet worden om de begroting sluitend te krijgen.
Dit blijken investeringen in het kwaliteitsbeleid, de database fysiotherapie en structurele personeelskosten (uitbreiding van kantoorpersoneel) te zijn. Uitgaven die over meerdere jaren lopen. Er wordt geen invulling gegeven aan de belofte van vorig jaar waarin ons verteld dat de extra investeringen zouden leiden tot bezuinigingen en zouden leiden tot het terugverdienen door minder kosten in de jaren erna en het werven van nieuwe leden (lees: inkomsten) door een aangepaste contributiestaffel.

Negatief stemadvies
De besturen van deze beroepsinhoudelijke verenigingen kunnen en willen geen medewerking verlenen aan deze trend van het jaarlijks aanspreken van het eigen vermogen. Ook al is er voldoende eigen vermogen, dan nog dient het bestuur zich te realiseren invulling te geven aan eigen beloftes en te komen met een degelijk financieel beleid. De genoemde besturen kunnen zich niet vinden in dit financiële beleid van het KNGF bestuur.

De gezamenlijke besturen van:
NVFG, NFP, NVFS, NVRF, NVOF, NVMT, NVFB

Reactie Bestuur KNGF

 
Beste Leden
Het is goed en in dit geval noodzakelijk om als bestuur van het KNGF de gelegenheid te krijgen onze mening te geven over de oproep van het bestuur van uw Beroepsinhoudelijke Vereniging (BI) om tegen de begroting van het KNGF te stemmen. Nog los van de inhoud betreuren we deze stap en begrijpen we niet waarom door deze leden van het KNGF niet een wijzigingsvoorstel ten aanzien van de begroting is ingediend.

Het is begrijpelijk en goed dat de besturen van de BI’s vragen stellen over de financiële positie van het KNGF. Immers, het KNGF-bestuur heeft drie jaar op rij een begroting gepresenteerd die het opgebouwde eigen vermogen gedeeltelijk aanspreekt.

Het KNGF-bestuur neemt echter uitdrukkelijk afstand van de toon van de oproep van uw BI-bestuur. Daarnaast staan er feitelijke onjuistheden over uitlatingen van het bestuur en over de begroting zelf in deze oproep. Zo is er geen sprake van een structurele uitbreiding van de personeelskosten en bovendien leveren de investeringen in huisvesting en in de reorganisatie wel degelijk structurele besparingen op.  

Wij hebben het bestuur van uw BI uitgebreid inhoudelijk geïnformeerd over de begroting en de achtergronden daarvan. Daarbij hebben wij hen onze reactie gegeven op deze oproep. Mocht u daar meer over willen weten, dan verwijzen wij u graag naar de brief die op 8 november jl. door het KNGF-bestuur is verstuurd naar uw BI-bestuur.

De financiële positie van het KNGF mag nooit in het geding komen en dat gebeurt ook nu niet. Het KNGF houdt te allen tijde een weerstandsvermogen aan, waarvan de minimale grens op dit moment € 7,5 miljoen bedraagt. Ons huidige eigen vermogen bedraagt € 11,5 miljoen. In de afgelopen drie jaar hebben we op aandringen en met instemming van de leden en het kader geïnvesteerd in voor het vak en fysiotherapeuten relevante thema’s. Om de KNGF-begroting 2018 sluitend te krijgen, wordt voorgesteld om een bedrag van € 380.000  uit het eigen vermogen te benutten, op een totaalbegroting van ruim € 13 miljoen. 

De KNGF-begroting 2018 is opgesteld vanuit de ambitie om extra te investeren in o.a. het KRF NL en belangenbehartiging en de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Deze investeringen hebben als doel de positie van de fysiotherapie en de fysiotherapeuten te versterken. We hebben het volste vertrouwen dat we hiermee juiste keuzes maken en gemaakt hebben. Hierin worden we gesterkt door het positieve advies dat het Consilium aan het KNGF-bestuur heeft afgegeven ten aanzien van de begroting 2018. Daarnaast is het geen statutair doel om een zo groot mogelijk eigen vermogen te creëren of aan te houden.

Het gaat er echter om wat u belangrijker vindt: investeren in ons vak of een groot eigen vermogen?

Met vriendelijke groet,
namens het KNGF-bestuur,
Guusje ter Horst

Voorzitter

 

Trefwoorden: