valpreventie.jpg
25 juni 2024

Denken in mogelijkheden inzake de valrisicobeoordeling

Een van de speerpunten waar binnen de landelijke ketenaanpak valpreventie veelvuldig over is gesproken is de valrisicobeoordeling (valanalyse) bij mensen met een hoog valrisico.

Bij de valrisicobeoordeling wordt bekeken welke factoren de oorzaak kunnen zijn van het hoge valrisico. Daarna wordt er gelijk een advies op maat gegeven over eventueel te nemen vervolgacties.

Over de bekostiging en uitvoering van de valrisicobeoordeling is door diverse partijen (waaronder ook de NVFG) gesproken. Daarin is nadrukkelijk verzocht om de valrisicobeoordeling zo in te richten dat het geen onnodige administratieve last met zich mee brengt en de expertise en zelfstandigheid van o.a. de geriatriefysiotherapeut in deze gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Veler beroepsverenigingen lagen hierin op één lijn. Het was dan ook een teleurstelling dat uiteindelijk werd besloten dat de valrisicobeoordeling toch (voorlopig) middels verlengde armconstructie in de regio moet worden ingeregeld. De huisartsen zijn niet verplicht om hier aan mee te werken.

Dit betekent dat regionaal besproken zal worden of en zo ja hoe huisartsenorganisaties afspraken maken over de uitvoering van de valrisicobeoordeling. Zie hiervoor ook eerdere berichtgeving vanuit de ‘landelijke huisartsen vereniging’ (LHV): Valpreventie blijft extra aanbod - LHV

De NVFG hecht veel waarde aan de expertrol van de geriatriefysiotherapeut en ziet de valrisicobeoordeling graag geïmplementeerd worden in de praktijk. De NVFG is zich bewust dat de huidige status quo verschillende vragen oproept bij de achterban en ziet ook regionale verschillen ontstaan. Dit is de aanleiding om een online bijeenkomst te organiseren om ideeën, gedachten en acties met elkaar te delen om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

Om deze reden bieden we onze leden een bijeenkomst aan op dinsdag 2 juli van 19.30-20.30 uur. Wil je aanwezig zijn meld je dan aan door een mail te sturen naar [email protected] onder vermelding van ‘Bijeenkomst valrisicobeoordeling’.