07 juli 2022

Overheveling behandeling van Wlz naar Zvw voorlopig van de baan

Begin juli publiceerde VWS de kamerbrief met de eerste uitwerking van 'Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen”'(WOZO). Hierin schrijft de minister dat een overheveling van behandeling van Wlz naar Zvw per 2025 niet mogelijk is

Overheveling nu niet haalbaar 

In de kamerbrief schrijft de minister: “Veldpartijen hebben aangegeven dat een zorgvuldige overheveling per 2025 een ongewenst hoge druk zet op de (continuïteit van) zorgverlening aan de meest kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Deze ingrijpende wijziging van de Wlz vergt een wetswijziging met een zorgvuldig implementatie- en transitietraject en wordt daarom niet mogelijk geacht per 2025.” 

Vervolg 

Met de overheveling per 2025 van de baan, zijn de taakstellingen uit het coalitieakkoord nog niet verdwenen. De kamerbrief zegt hier het volgende over: “In het verlengde van het WOZO-programma heb ik daarom met de betrokken organisaties afgesproken om samen te onderzoeken hoe we voor mensen met een zeer complexe zorgvraag de behandeling vanuit de Wlz kunnen blijven bieden. Harde voorwaarden zijn dat de taakstelling uit het Coalitieakkoord van € 170 mln structureel per 2025 binnen de Wlz wordt gerealiseerd (via aanpassing van prestatie- en tariefregulering door de NZa); er niet-vrijblijvende afspraken worden gemaakt hoe de 24/7 beschikbaarheid van medisch-generalistische zorg voor kwetsbare mensen thuis, in een geclusterde woonvorm en in een instelling (regionaal) kan worden geborgd; en dat op langere termijn de bestaande ongelijkheid en onduidelijkheid tussen mensen op een plek met- en zonder behandeling verdwijnt. Hiermee worden de doelen achter de overheveling van behandeling per 2025 op een andere wijze gerealiseerd, samen met de sector.”