16 juli 2021

NVFG en KNGF reageren op consultatie sectoroverstijgende betaaltitel

Enkele weken geleden werd het KNGF/ NVFG uitgenodigd tot deelname aan de openbare consultatie ‘Sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz’ door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met de vraag om mee te denken welke initiatieven de zorg voor kwetsbare ouderen over verschillende zorgvormen heen ondersteunen en wat de voorwaarden zijn om dit goed te regelen.

De sectoroverschrijdende betaaltitel gaat over het óver de schotten van de sectoren (bv fysiotherapie en medisch specialistische zorg of eerste lijn en tweede lijn) heen en óver de lijnen van de verschillende wettelijke domeinen (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg) meer ruimte bieden voor samenwerking en het samen leveren van zorg.

De patiënt staat centraal en de bekostiging volgt de patiënt, waar deze zich ook bevindt.

Passende zorg

De zorg voor een patiënt houdt niet op bij de grens van één sector of domein en vraagt om meer integrale zorg (en dus ook bekostiging). In het advies ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nu’ heeft de NZa toegezegd te verkennen onder welke voorwaarden meer ruimte voor betaaltitels over de sectoren en domeinen heen van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Welke kansen biedt dit partijen? Wat biedt het patiënten? En welke risico’s zijn er? De NZa wil op basis van de uitkomsten van de openbare consultatie het ministerie van VWS adviseren.

In onze reactie geven we aan dat we nu zien dat er gaten vallen tussen verschillende zorgvormen voor kwetsbare patiënten, en dat er behoefte is aan domeinoverschrijdende bekostiging. Hierbij hebben we mooie voorbeelden meegenomen in onze reactie op de consultatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).