16 juli 2021

De handreiking kwetsbare ouderen thuis is geactualiseerd

De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ is geactualiseerd.

In de herziene handreiking zijn nieuwe en vernieuwde instrumenten en werkwijzen toegevoegd. Daarnaast is de handreiking verrijkt met actuele informatie over bijvoorbeeld dementie.

De handreiking ondersteunt een goede samenwerking en afstemming tussen de betrokken zorg- en hulpverleners in de wijk, de oudere zelf en mantelzorgers. Dat helpt om mogelijke problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden. Kern van de handreiking is een 6-stappenplan voor het bieden van persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Per stap worden instrumenten, werkwijzen en methodieken aangereikt die je helpen om afspraken te maken over de invulling van de zorg.

Lees meer

Vanuit de NVFG zijn we op zoek naar praktijkervaringen met deze handreiking. Heb je hem gebruikt bij een implementatie? Wil(de) je hem gaan gebruiken, maar weet je niet hoe? Heb je hem gebruikt bij het opzetten van samenwerking in de regio?

Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen uit de praktijk. Willen jullie deze ervaringen met ons delen?

Graag zien we je reactie via: secretaris@nvfgnet.nl.